ISF Rapport 2013:16 Publicerad 2013-11-15

Försäkringskassans handläggning av sjukpenning ur ett jämställdhetsperspektiv

På uppdrag av regeringen har Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) granskat Försäkringskassans handläggning av sjukförsäkringsärenden ur ett jämställdhetsperspektiv samt arbetet med att säkerställa att handläggningen sker på ett jämställt sätt.

Mot bakgrund av att skillnader i sjukfrånvaron mellan kvinnor och män har ökat, konstaterar regeringen att det är viktigt att Försäkringskassans handläggning har ett jämställdhetsperspektiv för att motverka omotiverade skillnader mellan kvinnor och män. Under perioden 2010–2012 har skillnaden i antalet sjukpenningdagar per år mellan kvinnor och män ökat påtagligt. Ökningen beror främst på skillnader mellan kvinnor och män avseende sjukfallens varaktighet. ISF:s granskning visar att handläggningen av sjukpenning skiljer sig åt för kvinnor och män och att jämställdhetsperspektivet har en undanskymd roll hos Försäkringskassan.

Ett av granskningens huvudsakliga resultat visar att det finns skillnader mellan kvinnor och män i Försäkringskassans handläggning av sjukpenning. Försäkringskassan genomför utredningar och insatser i något högre grad för kvinnor än för män. Det behöver i sig inte betyda att Försäkringskassans handläggning sker på ett sätt som medför omotiverade skillnader mellan kvinnor och män, men för Försäkringskassan kan det vara värt att uppmärksamma skillnaderna i sitt fortsatta arbete med att säkerställa en jämställd handläggning.

Försäkringskassans uppdrag att integrera jämställdhetsperspektivet i verksamheten uttrycks inte i den interna styrningen. Ett vägval som har gjorts är att jämställdhetsperspektivet betraktas som en del av Försäkringskassans likabehandlingsarbete. Det har inneburit att jämställdhetsperspektivet och jämställdhet som begrepp i det närmaste har utmönstrats ur myndighetens styrande dokument. I de genomförda gruppintervjuerna med handläggare bekräftas att jämställdhetsperspektivet har en undanskymd roll. I det fortsatta arbetet är det därför viktigt att Försäkringskassan synliggör jämställdhetsperspektivet och överväger hur det jämställdhetspolitiska uppdraget kan uppfyllas när det samordnas med myndighetens likabehandlingsarbete.

Summary report 2013:16 in English Pdf, 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.