ISF Rapport 2013:15 Publicerad 2013-11-05

Konkurrens på den svenska tandvårdsmarknaden

Den här rapporten bidrar till förståelsen av den svenska tandvårdsmarknaden genom att vara den första som analyserar effekten av konkurrens på tandvårdspriser. Inom den svenska tandvården råder fri konkurrens. Rapporten visar att tillkomsten av ytterligare en mottagning inom en kilometers radie sänker priserna, men effekten är liten. På längre sikt kan effekten eventuellt bli större, men detta kan inte analyseras med i dag tillgängliga data.

Analysstrategin utnyttjar att konkurrens, teoretiskt sett, har olika stor effekt på priserna för olika typer av åtgärder. Konkurrensen antas ha större effekt på priser för undersökningsåtgärder än för behandlingsåtgärder. Detta beror i sin tur på skillnader i efterfrågans priskänslighet och kan förklaras utifrån tre olika perspektiv. För det första är konsumenter i genomsnitt bättre informerade om undersökningsåtgärder eftersom de konsumeras med viss regelbundenhet. För det andra är undersökning den åtgärd som patienten får vid första besöket hos en tandläkare. Det är därför mer sannolikt att konsumenter jämför priser på undersökningsåtgärder än på behandlingsåtgärder. För det tredje uppstår byteskostnader för den som vill byta vårdgivare mellan undersökning och en eventuell behandling. Byteskostnaden kan till exempel vara den tid det tar att hitta och välja en annan vårdgivare och en eventuell kostnad för en ny undersökning. Genom att utnyttja skillnaden i effekten av konkurrens mellan undersöknings- och behandlingsåtgärder skattas en relativ effekt av ökad konkurrens på priser under perioden juli 2008–juni 2011.

Rapportens slutsats är att ökad konkurrens ökar prisskillnaden mellan undersöknings- och behandlingsåtgärder. Effekterna är små, men måste förstås mot bakgrund av att de fångar den kortsiktiga effekten av ökad konkurrens. Resultatet ger därmed stöd för att vårdgivare agerar strategiskt genom att ändra sin prissättning på kort sikt till följd av ökad konkurrens. Även om effekterna är små går det inte att utesluta att konkurrens kan ha större effekter på tandvårdspriser över tid. En uppskattning av den absoluta effekten av konkurrens pekar mot att ökad konkurrens sänker priserna på både undersöknings- och behandlingsåtgärder. Resultaten indikerar därför att ökad konkurrens skulle medföra en välfärdsökning för konsumenterna genom prisminskningar. Det rör sig dock om en begränsad välfärdsförbättring för patienterna på kort sikt. Alla resultat är statistiskt signifikanta och håller för en rad känslighetsanalyser.

Rapporten bygger på data från Försäkringskassans tandvårdsregister samt uppgifter om tandvårdsmottagningarnas geografiska läge från SCB. All data är från perioden juli 2008–juni 2011. Genom att skatta effekten av ökad konkurrens på prisskillnaden mellan undersökningar och behandlingar hanteras problemet med att antalet mottagningar i ett område kan bero på till exempel inkomstnivån i det området.

Rapporten är en kortfattad version av forskningsstudien Price Competition in Health Care: An Empirical Analysis of the Swedish Dental Care (Chirico 2013).

Utvärdering av det nya tandvårdsstödet

Summary report 2013:15 in English Pdf, 33.3 kB, öppnas i nytt fönster.