Arbetsrapport 2013:3 Publicerad 2013-07-15

Att handlägga sjukförsäkringen

– arbetsrapport

I den här arbetsrapporten beskrivs den enkätundersökning som genomfördes våren 2012 inom ramen för projektet ”Handläggarnas roll i sjukskrivningsprocessen”. Enkätundersökningen riktar sig till handläggare vid Försäkringskassan som är verksamma inom sjukförmåner. Enkätmaterialet analyseras i ISF-rapport 2013:9 samt i kommande ISF-rapporter.

I den här arbetsrapporten beskrivs detaljer kring enkäten: datainsamling, bortfall, svarsfrekvens, innehåll och analysmetoder. Rapporten innehåller även tabellbilagor till ISF-rapport 2013:9.