ISF Rapport 2013:2 Publicerad 2013-02-01

Årlig rapport 2012

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Med systemtillsyn avses granskning av om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. Med effektivitetsgranskning avses granskning av om en verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet.

Inspektionen för socialförsäkringen ska enligt sin instruktion i en särskild årlig rapport samla de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksamhetsåret. Föreliggande rapport innehåller ISF:s viktigare iakttagelser avseende verksamhetsåret 2012 men summerar också erfarenheter från tidigare år.

Det redovisade arbetet spänner över ett brett spektrum, från tillsynsrapporter gällande tillämpningen av sjukskrivningsreglerna och graviditetspenningen, över en analys av socialförsäkringsadministrationens produktivitetsutveckling och kontrollinsatser mot felaktiga utbetalningar, till effektutvärderingar av regeländringar inom sjukförsäkring och föräldraförmåner.

För en myndighet av ISF:s karaktär är ett av de viktigaste kriterierna på ett relevant och väl genomfört arbete att de iakttagelser som görs och de rekommendationer som följer av dem omsätts i praktisk handling och leder till förändring.
Nytt för i år är att den årliga rapporten i enlighet med regleringsbrevet innehåller ett försök att bedöma vilken betydelse myndighetens granskningar har haft för socialförsäkringsadministrationens effektivitet, rättssäkerhet och medborgarnas tilltro till socialförsäkringarna. Om legitimitetsfrågor förs en särskild diskussion. Detta redovisas i kapitel 6.