ISF Rapport 2012:18 Publicerad 2012-12-17

Utfall av beslut om statlig assistansersättning

Denna rapport är en delrapport som svar på ett regeringsuppdrag att analysera utfallet av Försäkringskassans beslut om assistansersättning. Den analyserade perioden är åren 20022011. Rapporten innehåller därutöver en kort allmän beskrivning av politiken inom området och en jämförelse med andra länder.

För personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar kan särskilda stöd- och serviceinsatser beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Personlig assistans kan beviljas den som behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och klä på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om personen, så kallade grundläggande hjälpbehov. Om dessa behov uppgår till mer än 20 timmar per vecka, har personen rätt till assistansersättning.

Bilden i stort är att assistansersättningen till och med år 2007 har haft en stabil ökning vad avser både antal mottagare och beviljade timmar per mottagare. Därefter minskade antalet personer som nybeviljades assistansersättning med drygt en fjärdedel, samtidigt som antalet avslag ökade med nästan 50 procent år 2008. Relativt stora förändringar har också skett i hur många som får sin assistansersättning indragen vid en omprövning. Trots ökningen av indragningarna ligger nivån lågt, på knappt 2 procent för år 2011.

En trolig förklaring till utvecklingen är att begreppet grundläggande behov stegvis har förtydligats, först av Försäkringskassan och därefter av Regeringsrätten. Sommaren 2009 fattade Regeringsrätten en prejudicerande dom, i vilken beslöts att endast hjälpbehov av personlig och integritetsnära slag skulle bedömas som grundläggande. Ett förtydligande av begreppet innebär ingen förändring i utfallet, så länge de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men i vissa fall kommer de inte längre att överstiga 20 timmar per vecka. En annan tänkbar orsak är att antalet sökande som inte uppfyller villkoren för att få assistansersättning har ökat.

Summary report 2012:18 in English Pdf, 161.5 kB, öppnas i nytt fönster.