ISF Rapport 2012:16 Publicerad 2012-12-11

Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen

Allt fler sparare inom premiepensionen anlitade en extern fondförvaltningstjänst under perioden 2001-2010. Externa förvaltningsföretag svarade för den största delen av den dramatiska ökningen av antalet fondbyten, som skedde under de senare åren i perioden. ISF har utvärderat, dels om det varit lönsamt att anlita externa förvaltningsföretag för de pensionssparare som köpt dessa tjänster, dels hur väl dessa företag har lyckats generera en överavkastning jämfört med individer som själva byter fonder aktivt inom premiepensionssystemet. Dessutom undersöks vilka grupper av sparare som anlitar externa förvaltningsföretag och vilka som inte gör det.

Resultaten visar att personer som har låg utbildning, låga finansiella tillgångar, höga disponibla inkomster och som i högre utsträckning har arbetslöshetsersättning, företagsinkomster eller privat pensionssparande oftare väljer externa förvaltare än andra grupper.

Gruppen som är relativt aktiva fondväljare och som inte anlitar externa förvaltare består till större del av högutbildade personer med goda inkomster.

Vid sidan av gruppen som har valt fonder själva och som inte har anlitat externa förvaltare, finns det dock en stor grupp passiva pensionssparare som har förändrat sin fondsammansättning mycket sällan sedan inträdet. Dessa pensionssparare är i vissa avseenden ganska lika gruppen med ickevalsalternativet, till exempel i fråga om utbildningsnivå.

Resultaten pekar vidare på att det i genomsnitt finns en överavkastning för dem som anlitar fondförvaltningstjänster. Beräkningarna antyder dock att den genomsnittliga överavkastning som externa förvaltare ger är liten, borträknat den extra avgift för dessa tjänster som individen betalar (utanför premiepensionssystemet). Vidare visar resultaten att risken i portföljen reduceras för dem som väljer en extern förvaltningstjänst, vilket alltså är positivt för den enskilda spararen.

Vid en närmare undersökning tyder resultaten på att den positiva effekten av externa förvaltare kan förklaras av att förvaltare generellt sett är mer aktiva. En närmare studie visar att sparare som själva är lika aktiva är i genomsnitt något bättre än externa förvaltare på att generera överavkastning.

Denna analys visar att de som väljer att anlita en extern förvaltare är de personer som kan förväntas vara inaktiva i premiepensionssystemet. Därmed kan det vara lönsamt för dem att anlita en extern förvaltare. Noteras bör att effekten av externa förvaltare bara är undersökt för den grupp som faktiskt har valt det och att resultatet inte kan generaliseras till pensionssparare i allmänhet.

Summary report 2012:16 in English Pdf, 121.9 kB, öppnas i nytt fönster.