ISF Rapport 2012:15 Publicerad 2012-12-06

Stabilitet i sjukfrånvaron

ISF har på regeringens uppdrag analyserat stabiliteten i den nuvarande nivån på beviljandet av sjukpenning och sjukersättning, med bakgrund i hur sjukfrånvarons utveckling sett ut historiskt och hur olika politikreformer och en mängd andra faktorer kan påverka sjukfrånvaron. I uppdraget ingick också att utreda möjligheterna till ett jämviktsbegrepp för sjukfrånvaron i likhet med det nationalekonomiska begreppet jämviktsarbetslöshet.

De senaste årens politikreformer har sannolikt bidragit till att sjukfrånvaron har minskat. Rehabiliteringskedjans fasta tidsgränser bidrar troligen också till en mer stabil utveckling av sjukfrånvaron. Däremot har sjukfrånvaron varierat även under tider då sjukförsäkringsreglerna varit oförändrade. Till den grad som variationerna i sjukfrånvaron beror på andra saker än regeländringar, till exempel förändringar i arbetsmiljön, förändrade attityder till sjukskrivning eller variationer i tillämpningen av befintligt regelverk, är det svårt att förutspå hur stora variationerna kommer att vara i framtiden.

Ytterligare en viktig faktor för den framtida utvecklingen av sjukfrånvaron är i vilken utsträckning dagens arbetsmarknad kan skapa arbetstillfällen för personer med nedsatt arbetsförmåga. På grund av bristande efterfrågan löper arbetslösa med långa sjukfrånvaroperioder eller partiell arbetsförmåga stor risk att bli långtidsarbetslösa. Högre långtidsarbetslöshet ökar i sin tur risken att fler personer beviljas sjukersättning i framtiden.

Det är svårt att analysera sjukfrånvaron i jämviktstermer därför att arbetslöshet och sjukfrånvaro - trots vissa likheter - drivs av helt olika mekanismer. Rapportens slutsats är att någon analogi med jämviktsarbetslösheten inte är möjlig.

Arbetsförmåga och sjukdom är båda normativa begrepp som förändras över tiden. Därmed är också frågan om vad som är rätt eller önskvärd nivå för sjukfrånvaron normativ. Vilka effekter sjukdomar och nedsättningar i arbetsförmågan får för utnyttjandet av sjukförsäkringsförmåner kan från statens håll styras bland annat med hjälp av sjukförsäkringsreglerna.

Summary report 2012:15 in English Pdf, 121.4 kB, öppnas i nytt fönster.