Arbetsrapport 2012:4 Publicerad 2012-09-15

Utvärdering av 7:e AP-fondens förvaltning av Premiespar- och Premievalsfonden

I rapporten utvärderas 7:e AP-fondens förvaltning av Premiesparfonden (PSF) och Premievalsfonden (PVF) för perioden 2001 fram t o m maj 2010, då dessa fonder ersattes av nya fonder.

PSF och PVF, som ingick i premiepensionssystemet, hade målsättningen att under löpande femårsperioder uppvisa en avkastning och risk som motsvarade för PSF minst genomsnittet för samtliga fonder som kunde väljas aktivt i premiepensionssystemet men med lägre risk, och för PVF minst genomsnittet för samtliga fonder som kunde väljas aktivt i premiepensionssystemet ökat med 0,35 procentenheter per år.

Utvärderingen av fem 5-års perioder mellan 2001 och t o m maj 2010, ger vid handen att PSF hade en högre avkastning och lägre risk än jämförelseindex (PPM-index) för de två första 5-årsperioderna (2001-05 och 2002-06); lägre avkastning och risk för de två följande perioderna (2003-07 och 2004-08); lägre avkastning och högre risk för den sista perioden (2005-10). PVF:s avkastning var lägre än den målsatta för samtliga perioder.

Statistiska test, över huruvida avvikelserna från målsättningarna för fonderna var signifikanta, indikerar att för hela tidsperioden, 2001 t o m maj 2010, var riskpremien (avkastning minus riskfri ränta) för såväl PSF som PVF inte statistiskt sett signifikant skild från samma avkastning för jämförelseindex. PSF uppvisade samma avkastning som jämförelseindex men hade inte någon signifikant lägre risk. Avkastningen för PVF var lägre än för jämförelseindex, då denna fond skulle ha en överavkastning på minst 0,35 procentenheter per år.

Statistiska test av de fem överlappande femårsperioderna som analyserats indikerar att PSF inte har haft någon statistiskt signifikant högre avkastning än jämförelseindex, PPM-index, för de tre första perioderna men inte var signifikant skild från PPM-index för de två sista. Risken var signifikant lägre än för PPM-index för de tre första perioderna men inte signifikant skild från risken för jämförelseindex för de två sista. PVF underpresterade för samtliga perioder och testen indikerar en signifikant underavkastning.

När risk och avkastning för de två fonderna ackumuleras fram till och med maj 2010 med start i januari för vart och ett av åren 2001-2009, uppvisade PSF högre avkastning och lägre risk än PPM-index endast för de två första årgångarna. PVF hade en avkastning som var förenlig med fondens målsättning 2002-10 och 2009-10.