ISF Rapport 2012:13 Publicerad 2012-06-25

Tvåårsomprövningar av assistansersättning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har granskat Försäkringskassans arbete med tvåårsomprövningar av assistansersättningsbeslut under åren 2008 – 2011. Huvudsyftet med granskningen har varit att analysera om tvåårsomprövningarna görs på ett likformigt och rättssäkert sätt.

Att pröva rätten till att få personlig assistans är komplext, eftersom flera förhållanden som har betydelse måste bedömas och motiveras i ärendet. Regelverket är dessutom på många punkter medvetet oprecist för att skapa utrymme för nödvändiga individuella bedömningar.

En anledning till varför det är viktigt med en hög träffsäkerhet avseende vem som får ersättning och med hur många timmar är att samhällets skattepengar ska användas effektivt. En annan anledning är att stämma av assistansbehov med faktiskt beslutad assistanstid. Därför har det byggts in vissa kontroller, där tvåårsomprövningen är en sådan. Även små skillnader mellan behov och antal beviljade timmar kan ge betydande konsekvenser.

Beviljas för många timmar, kan det innebära betydande kostnader för samhället, framför allt när besluten inte omprövas under lång tid. Assistansersättningen utgör också en budgetmässigt stor utgiftspost. I genomsnitt ersätts mottagarna med ca 1,5 miljoner kronor per år, och för 2011 uppgick samhällets utgifter för assistansersättningen till cirka 25 miljarder kronor. Beviljas i stället för få assistanstimmar innebär det att den försäkrade inte får sitt behov tillgodosett på det sätt som han eller hon har rätt till.

Tvåårsomprövningarna har under en längre tid varit eftersatt och en lågt prioriterad uppgift av Försäkringskassan.
Granskningen visade stor spridning med avseende på hur aktuella de medicinska underlagen var vid beslutstillfället. Detta gällde såväl mellan olika typer av funktionsnedsättningar som mellan de lokala försäkringscenter (LFC) som ingår i granskningen

Under den granskade perioden har rättspraxis förändrats. Det har lett till mer likartade utredningar inom Försäkringskassan. Dock har inte denna anpassning till rådande rättspraxis helt fått genomslag vid ett av de LFC som granskats.

Betydande ansträngningar har under senare år lagts på att standardisera handläggning och bedömningar, men granskningen visar att ytterligare arbete krävs. I dagsläget uppfyller Försäkringskassan inte det lagstadgade kravet på tvåårsomprövning.

Summary report 2012:13 in English Pdf, 120.3 kB, öppnas i nytt fönster.