ISF Rapport 2012:9 Publicerad 2012-04-27

Arbetsgivare i små företag

Studiens syfte är att skapa förståelse för sjukskrivningsprocessen i små företag. Rapporten beskriver arbetsgivares erfarenheter, förhållningssätt och hur de agerar när en anställd drabbas av en längre sjukskrivning.

Studien är inriktad på sjukskrivningsprocessen i företag med upp till 19 anställda. I så små företag finns det sällan någon specialiserad personalfunktion. Det vanliga är att ägaren av företaget ansvarar både för produktion och för personalfrågor.

Alla arbetsgivare har oavsett storlek ett rehabiliteringsansvar för sina anställda. I stora företag finns oftast flera olika verksamheter och varierande arbetsuppgifter som ställer olika krav på den anställda. Det gör att möjligheterna för omplacering till annat arbete kan vara bättre i stora än i små företag. Arbetsgivarna i de senare saknar ofta erfarenhet av hur företaget kan eller bör agera vid längre sjukfall. Den här rapporten beskriver arbetsgivares förhållningssätt och handlingsmönster när en anställd drabbas av en längre sjukskrivning.

Intervjuerna visar att arbetsgivarna söker möjligheter att anpassa arbetet under en kortare period för att främja återgång i arbete men i ett längre perspektiv inte ser något ekonomiskt utrymme för anställda som inte kan återgå i ordinarie arbete. Kontakterna mellan arbetsgivaren och den sjukskrivna följer inte fasta rutiner utan är personberoende. Försäkringskassans roll i sjukskrivningsprocessen är otydlig för arbetsgivarna. De efterfrågar informationsutbyte och tidigt stöd i samband med aktuella sjukskrivningsärenden och är mest mottagliga för information när en anställd har blivit sjukskriven.

Företagshälsovården har möjlighet att agera redan innan en anställd sjukskrivs och från den första dagen i sjukfallen. Den kan stå för ett genomtänkt upplägg av rehabiliteringsarbetet även för små företag. För detta krävs emellertid både en aktiv företagshälsovård och aktiva arbetsgivare.

Projektet innefattar intervjuer med 16 arbetsgivare i små företag. Arbetsgivarna är aktiva i olika branscher och de anställda är både kvinnor och män. Ett kriterium för att ingå i studien är att arbetsgivaren har haft en anställd som varit sjukskriven i minst 90 dagar de senaste två åren.

Eftersom rapporten är baserad på ett begränsat antal intervjuer kan resultaten därför inte direkt generaliseras till alla arbetsgivare i små företag. Förhoppningsvis kan den ge uppslag till förbättringar av sjukskrivningsprocessen.