ISF Rapport 2012:4 Publicerad 2012-03-07

Ett jämställt uttag?

Reformer inom föräldraförsäkringen

Sedan föräldrapenningen infördes 1974 har flera reformer genomförts för att uppnå en jämnare fördelning av uttaget mellan kvinnor och män.

År 1995 reserverades en månad i föräldrapenningen till vardera föräldern. Denna följdes av ytterligare en månad 2002, då också föräldrapenningen förlängdes med en månad. År 2008 infördes en jämställdhetsbonus, som ger skattelättnader till föräldrar där båda använder fler föräldrapenningdagar än de två reserverade månaderna. Bonusen blir högre ju jämnare uttaget är.

I rapporten visas att den första reserverade månaden ledde till att mammors uttag av föräldrapenning minskade, medan pappornas uttag ökade. De grupper som ökade sitt uttag mest var de där relativt få pappor använt föräldrapenningen före reformen. Pappor med låg inkomst, förgymnasial utbildning och pappor födda utomlands använde föräldrapenning i lägre utsträckning än andra innan den första reserverade månaden infördes. Den andra reserverade månaden hade också en tydlig utjämnande effekt på fördelningen mellan könen.

I motsats till detta visar analysen inte några positiva signifikanta effekter på uttaget av föräldrapenning 24 månader efter införandet av jämställdhetsbonusen vare sig för mammor eller för pappor. Detta behöver dock inte innebära att en ekonomisk stimulans i sig är fel. Den uteblivna effekten kan också hänga samman med att bonusen trots informationsinsatsen har varit relativt okänd bland blivande föräldrar och att utbetalningen skett i efterhand med viss fördröjning. Ett förenklat förfarande har införts, och kunskapen om bonusen sprids successivt. Det finns alltså anledning att följa utvecklingen under ytterligare något år innan definitiva slutsatser dras om bonusens effekter.