ISF Rapport 2012:2 Publicerad 2012-02-01

Årlig rapport 2011

Inspektionen för socialförsäkringen ska enligt sin instruktion i en särskild årlig rapport samla de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitetsgranskningen under det gångna verksamhetsåret. Föreliggande rapport innehåller ISF:s viktigare iakttagelser avseende verksamhetsåret 2011.

Det redovisade arbetet spänner över ett brett spektrum, från tillsynsrapporter gällande tillämpningen av sjukskrivningsreglerna och graviditetspenningen, över en analys av socialförsäkringsadministrationens produktivitetsutveckling och kontrollinsatser mot felaktiga utbetalningar, till effektutvärderingar av regeländringar inom sjukförsäkring och föräldraförmåner.

ISF:s årliga rapport ska helst ge ett mervärde utöver de enskilda granskningarna och innehålla generaliseringar eller slutsatser om hur förutsättningarna för verksamheten skiljer sig mellan olika delar av en myndighet. För ett sådant mervärde krävs ett större underlag än vad ISF hittills har producerat. Vår avsikt är att i framtida årliga rapporter försöka dra den typen av slutsatser.

För en myndighet av ISF:s karaktär är ett av de viktigaste kriterierna på ett relevant och väl genomfört arbete att de iakttagelser som görs och de rekommendationer som följer av dem omsätts i praktisk handling och leder till förändring. Att belägga detta är generellt svårt, men exempel kan ges. Analysen av sjukskrivningsmiljardens konstruktion har lett till förändringar. Regeringsuppdraget om handläggningen av arbetsskadeförsäkringen föranledde Försäkringskassan att genomföra en egen analys, som bland annat resulterade i att man drog tillbaka en tidigare rapport i frågan. ISF avser att återkomma i frågan hur de mer långsiktiga effekterna av myndighetens arbete ska kunna beskrivas i redovisningen för verksamheten under år 2012.