ISF Rapport 2011:17 Publicerad 2011-12-01

Effekter av tidiga insatser för sjukskrivna

Tidiga initiativ i form av utredning och rehabiliteringsinsatser är en viktig byggsten i den nya aktivare sjukskrivningsprocessen. En strategi där insatser sätts in tidigt i stället för sent i sjukfallet kan ha stora förtjänster men är också förknippad med vissa svårigheter.

För det första krävs att de insatser som sätts in är verkningsfulla och ökar möjligheterna till återgång i arbete. I den empiriska forskningslitteraturen är emellertid stödet för att olika medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser skulle påskynda återgången i arbete mycket begränsat. Forskning har i stället pekat på att insatserna kan fungera inlåsande och förlänga sjukskrivningarna, bland annat genom att förstärka en sjukdomsbild hos den enskilde. För det andra fordras att det går att urskilja dem som behöver insatser för att kunna återgå i arbete från dem som kan förväntas göra det ändå. För att tidiga insatser ska ha en gynnsam effekt för möjligheterna att återgå i arbete fordras således att rätt person får rätt insats; om inte, riskerar återgången att minska och sjukfrånvaron att öka.

Rapporten bygger på ett experiment som genomfördes vid Försäkringskassan 2007 i samarbete med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU). I experimentet fick en behandlingsgrupp hjälp tidigare i sjukfallet än en kontrollgrupp. Hjälpen bestod av en s.k. Sassamkartläggning och ett avstämningsmöte, som båda syftar till att öka möjligheterna att återgå i arbete. En tidigareläggning av Försäkringskassans insatser i sjukskrivningsprocessen gjorde att sjukfrånvaron och övergången till sjuk- och aktivitetsersättning ökade. Inlåsningseffekten dominerar därmed.

Resultatet är av allt att döma ett utslag av handläggarnas svårigheter att välja ut rätt personer för rehabiliterings-insatser. En slutsats blir därmed att instrument för urval av personer och åtgärder måste utvecklas och förfinas. Man kan också överväga att separera beslut om sjuk- och aktivitetsersättning från handläggningen av sjukskrivningen. Resultatet blir ytterligare ett argument för att eftersträva enhetliga ersättningsnivåer inom de olika försäkringssystemen; i dag är sjukskrivning för merparten av de försäkrade ekonomiskt gynnsammare än arbetslöshet.

Trots de påvisade riskerna med tidiga insatser är det ändå troligt att de haft positiva effekter för vissa grupper av sjukskrivna. Exempelvis bör sjukskrivna i behov av insatser ha kunnat få det tidigare. De rekommendationer som lämnas syftar därför till att underlätta bedömningen av vilka som är i behov av insatser, samt till att öka kunskapen kring vilka insatser som är verkningsfulla.

Studien är även publicerad i Nationalekonomiska föreningen, Ekonomisk Debatt 2/2013 (PDF) Länk till annan webbplats.

Early Interventions and Disability Insurance Öppnas i nytt fönster.

Summary report 2011:17 in English Pdf, 95.6 kB, öppnas i nytt fönster.