ISF Rapport 2011:15 Publicerad 2011-10-31

Beslut om arbetsskada ur ett jämställdhetsperspektiv

Grundtanken bakom arbetsskadeförsäkringen är att den som råkar ut för skada eller sjukdom i arbetet inte ska drabbas ekonomiskt. Det är sedan länge känt att beviljandegraden för kvinnor inom arbetsskadeförsäkringen är lägre än den för män.

Mot denna bakgrund har ISF fått regeringens uppdrag att undersöka om det finns osakliga skillnader i besluten eller i den process som leder fram till beslut.

Granskningen visar att skillnaderna mellan män och kvinnor kvarstår. Orsakerna till detta finns både inom och utom Försäkringskassans ansvarsområde. Yrke är den viktigaste faktorn, men eftersom yrkesvalen är könssegregerade, får detta effekter på beviljandegraden för kvinnor och män. Trots 2002 års lagändring med sänkta krav på bevisning är förekomsten av medicinsk vetenskaplig evidens styrande för besluten, och de litteratursammanställningar som används av de försäkringsmedicinska rådgivarna i verksamheten bygger till största delen på forskning inom manligt dominerade yrken. Granskningen har också visat att utredningarna generellt sett är mindre väl genomförda vid avslag än vid beviljande och vid avslag i alltför hög utsträckning begränsar sig till yrkestitel och diagnos. De åtgärder som Försäkringskassan på regeringens uppmaning har vidtagit för att lösa problemet med skillnaden i beviljandegrad mellan kvinnor och män har sammanfattningsvis inte varit tillräckliga.

Summary report 2011:15 in English Pdf, 137.2 kB, öppnas i nytt fönster.