ISF Rapport 2011:13 Publicerad 2011-09-30

Uppföljning av sjukskrivningsmiljarden 2010

För att råda bot på observerade brister i sjukskrivningsprocessen har staten under ett antal år tecknat överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting rörande statligt stöd till olika förbättringsåtgärder inom hälso- och sjukvården.

Denna så kallade sjukskrivningsmiljard har knutits till vissa villkor dels beträffande åtgärder som vidtas inom landstingen, dels utvecklingen av den faktiska sjukskrivningen. Regeringen har givit ISF i uppdrag att följa upp verksamheten inom ramen för sjukskrivningsmiljarden vad gäller de mekanismer som styr hur landstingen agerar, vilka åtgärder som vidtagits och hur de har uppfattats av den berörda personalen samt vilka alternativa konstruktioner som är tänkbara. Med föreliggande rapport redovisar ISF detta uppdrag.

Staten har ett legitimt intresse av att påverka hur sjukskrivningen går till, eftersom det är staten och inte landstingen som bär kostnaden för sjukskrivningen. ISF:s allmänna slutsats är emellertid att den nu gällande överenskommelsen i väsentliga delar är felkonstruerad och att betydande förändringar krävs för att drivkrafterna på regional och lokal nivå ska fås att överensstämma med allmänintresset.

Sjukskrivningsmiljarden

Summary report 2011:13 in English Pdf, 114.3 kB, öppnas i nytt fönster.