ISF Rapport 2011:12 Publicerad 2011-09-15

Bidragsbrott och skattebrott

För att bygga upp kompetensen inom området felaktiga utbetalningar har ISF i samarbete med Brottsförebyggande rådet (Brå) genomfört ett projekt om bidragsbrott kombinerade med skattebrott. Projektet har genomförts parallellt med att Brå arbetat med ett liknande projekt i samarbete med Skatteverket.

Rapporten behandlar vad som bör beskrivas som relativt kvalificerad brottslighet. Vägarna in i den brottsliga verksamheten varierar. Ibland glider den försäkrade utan någon planering in i verksamhet som står i strid med bestämmelserna för de sociala förmånerna, medan det i andra fall rör sig om verksamhet i stor skala som redan från början planlagts med brottsliga avsikter.

Rapporten ger flera uppslag till fortsatt analysarbete inom området felaktiga utbetalningar. I det avslutande kapitlet presenteras också områden inom vilka förebyggande och brottsbekämpande åtgärder bör vidareutvecklas för att motverka felaktiga utbetalningar.