ISF Rapport 2011:9 Publicerad 2011-06-29

Optimering av kontrollinsatser

Som konstateras i ISF:s regleringsbrev är det av vikt för tilltron till socialförsäkringarna att felaktiga utbetalningar och obehörigt utnyttjande av försäkringarna förhindras.

För att analysera frågan om dimensioneringen och inriktningen av kontroller mot felaktiga utbetalningar engagerade ISF professor Leif Appelgren, knuten till Linköpings Universitet. Appelgren har redovisat sina resultat i en tekniskt hållen arbetsrapport, Kontrollstrategi för tillfällig föräldrapenning (ISF arbetsrapport 2011:2). Den här rapporten presenterar några av resultaten för en bredare publik.

Den analysmodell som har tillämpats i arbetet är ursprungligen utvecklad för att dimensionera skattekontroller. Modellen har här tillämpats på tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Detta är en viktig förmån, som har undergått regelförändringar just mot bakgrund av problem med felaktiga utbetalningar. Analysen visar att modellen är användbar på området och att betydande besparingar kan göras om kontrollerna inriktas i enlighet med resultaten. En huvudslutsats är att nuvarande kontrollinsats med all sannolikhet är felfördelad; en kontroll också hos arbetsgivaren är angelägen. Effekterna av en sanktionsavgift på överutnyttjandet har också undersökts och visat sig vara positiva.

Kontrollstrategi för tillfällig föräldrapenning