ISF Rapport 2011:6 Publicerad 2011-05-03

Rutiner för övergång från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen

ISF har som svar på ett regeringsuppdrag genomfört en granskning av Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen. Särskilt har granskats prövningen av arbetsförmågans nedsättning vid de fasta tidsgränserna, rutinerna för överlämning mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt beslut om sjukersättning. Den här rapporten behandlar den andra av frågorna.

Granskningen visar att få sjukskrivna som befinner sig i rehabiliteringskedjan deltar i kontaktmöte, avstämningsmöte eller överlämningsmöte med Arbetsförmedlingen. Rutinerna som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har fått i uppdrag att ta fram för att underlätta övergången från sjukförsäkringen till insats via Arbetsförmedlingen är aktuella först för dem som lämnar sjukförsäkringen därför att ersättningen upphört.

Övergångsrutinerna speglar i första hand ett myndighets- och handläggarperspektiv. Endast drygt hälften av de som lämnar sjukförsäkringen erbjuds ett överlämningsmöte, och endast 8 procent av dem erbjuds mötet minst 90 dagar innan ersättningen från sjukförsäkringen upphör, vilket är det mål Försäkrings- kassan själv har satt upp. Mötet i sig fokuserar på överlämnandet av ansvaret från handläggaren på Försäkringskassan till handläggaren på Arbetsförmedlingen.

Handläggarna uppger att de som lämnar sjukförsäkringen oroar sig för ekonomin, och överlämningsmötet handlar nästan enbart om försörjningen i stället för om planeringen av insatser hos Arbetsför- medlingen. För att bättre tillgodose individens behov av stöd i övergången bör rutinerna utvecklas framför allt genom att man i ett tidigt skede klargör försörjningsfrågan.

Rapporten är en delrapport till Försäkringskassans tillämpning av den nya sjukskrivningsprocessen - Huvudrapport (ISF Rapport 2011:4).