ISF Rapport 2011:3 Publicerad 2011-04-27

Handläggningstider i Försäkringskassans omprövningar

Möjligheten till omprövning är viktig för rättssäkerheten i socialförsäkringssystemet. År 2009 begärdes omprövning i 72000 fall. Omkring en femtedel av dessa ledde till ändringar av besluten. Av de beslut som inte ändrades gick omkring en fjärdedel vidare till rättslig prövning.

Försäkringskassan har haft svårt att hålla den rekommenderade handläggningstid på sex veckor som är etablerad sedan länge. Syftet med föreliggande granskning har varit att undersöka vilka faktorer som låg bakom de långa handläggningstiderna under framför allt hösten 2009 och vilka åtgärder som Försäkringskassan har vidtagit för att komma till rätta med problemen.

ISF:s slutsats är att vissa externa faktorer bidragit till de långa handläggningstiderna men att orsakerna huvudsakligen finns bland faktorer som Försäkringskassan själv rår över. Problemen löstes i huvudsak genom ökad bemanning och omfördelning inom myndigheten. Enligt ISF:s bedömning bör ytterligare förbättringar kunna åstadkommas genom utveckling av prognosverktygen, snabbare indikationer på ökande inflöden och förberedda handlingsplaner för de situationer då tillströmningen av ärenden ökar.

Självfallet är inte bara väntetiden av vikt för den försäkrade. Av central betydelse för rättssäkerheten i systemet är självfallet att Försäkringskassans beslut är välgrundat. ISF avser att återkomma till frågan om kvaliteten i omprövningsverksamheten i en planerad granskning, såsom framgår av 2011 års granskningsplan.