ISF Rapport 2011:1 Publicerad 2011-02-01

Årlig rapport 2010

Inspektionen för socialförsäkringen ska enligt sin instruktion i en särskild årlig rapport samla de viktigaste iakttagelserna vid systemtillsynen och effektivitets- granskningen under det gångna verksamhetsåret. Den här rapporten innehåller ISF:s viktigare iakttagelser avseende verksamhetsåret 2010.

Det redovisade arbetet spänner över ett brett spektrum, från tillsynsrapporter gällande väntetider och regionala variationer i handläggningen över en analys av Försäkringskassans produktivitets- utveckling till effektutvärderingar av regeländringar inom sjukförsäkring och föräldraförmåner. Även arbetet med ett samverkansuppdrag och en internationell undersökning återges.

ISF:s årliga rapport ska helst ge ett mervärde utöver de enskilda granskningarna och innehålla generaliseringar eller slutsatser om hur förutsättningarna för verksamheten skiljer sig mellan olika delar av en myndighet. För ett sådant mervärde krävs ett större underlag än vad ISF hittills har producerat. Vår avsikt är att i framtida årliga rapporter försöka dra den typen av slutsatser.

För en myndighet av ISF:s karaktär är ett av de viktigaste kriterierna på ett relevant och väl genomfört arbete att de iakttagelser som görs och de rekommendationer som följer av dem omsätts i praktisk handling och leder till förändring. Att undersöka om så blir fallet är generellt svårt och naturligtvis särskilt svårt för en så ung myndighet som ISF. Rapporten om verkställighet av domar (rapport 2010:3), har lett till en förändrad rutin hos Försäkringskassan och är därmed ett exempel på att snabba och direkta resultat är möjliga. I övrigt finns några indikationer på att förändrade arbetssätt och definitioner testas hos berörd myndighet utan att något direkt orsakssamband kan beläggas. ISF avser att återkomma i frågan hur de mer långsiktiga effekterna av myndighetens arbete ska kunna beskrivas.