ISF Rapport 2010:10 Publicerad 2010-12-20

Den nya pensionsmyndigheten

Sedan den 1 januari 2010 administreras ålderspensionerna och relaterade förmåner av Pensionsmyndigheten, bildad genom en sammanslagning av delar av Försäkringskassan med Premiepensionsmyndigheten. Bakom sammanslagningen låg dels en ambition att förbättra informationen om pensionerna, dels en strävan att sänka kostnaderna för administrationen av pensionerna.

ISF har mot denna bakgrund inlett ett flerårigt projekt för att följa den nya myndighetens etablering och undersöka i vilken utsträckning de uttalade målen för nybildningen uppnås. Föreliggande rapport är en förstudie, som innehåller en översikt över det gällande regelverket och identifierar områden för fördjupade studier. De två centrala frågorna i det fortsatta arbetet kommer att vara hur väl den nya myndigheten lyckas med sitt informationsuppdrag respektive hur de administrativa kostnaderna för pensionssystemet utvecklas. I båda fallen gäller naturligtvis att Pensionsmyndigheten inte ensam avgör utfallet.