Arbetsrapport 2010:2 Publicerad 2010-12-15

Ohälsoarbetet inom socialförsäkringsadministrationen 2000-2009

Under hela 2000-talets första årtionde var fokus från både regeringen och socialförsäkringsadministrationen (SFA) starkt på både minskat nyttjande av sjukförsäkringen och ökad regional likformighet. Efter att inriktningen under första halvan av årtiondet var att personer med långa sjukfall skulle prövas mot förtidspension/SA i högre utsträckning försköts tyngdpunkten i administrationens arbete under andra halvan av decenniet mot kortare handläggningstider och gemensamma processer.

Resursutveckling för sjukförsäkringsadministrationen framstår som gynnsam under perioden 2003-2007, både satt i relation till resten av socialförsäkringsadministrationen och till försäkringskostnaderna. Administrationen verkade däremot under merparten av 2008-2009 med ett sparbeting som var betydligt större än vad som slutligen uppnåddes.
Regeländringar har varit ofta förekommande inom sjukförsäkringen under de senaste tio åren med medföljande behov av anpassningar av bemanning, utbildningar, styrande dokument, IT-system med mera. De mest betydande förändringarna inom både sjukskrivningsprocessen och sjukersättningsförmånen genomfördes under sommaren 2008.

Under hela årtiondet har en kontinuerlig process pågått där både administrationen och regeringar eftersträvat fler tidiga och aktiva åtgärder, en mer kvalitetssäkrad regeltillämpning, stödd på gemensamma metoder och processer. Införandet av rehabiliteringskedjan under 2008 ökar på inriktningen mot fler tidiga insatser, genom en tidigareläggning av de bedömningar som Försäkringskassan gör. Även de nya och striktare reglerna för beviljande av sjukersättning kan ses som en fortsättning på trenden mot minskat nybeviljande sedan 2004 i alla åldersgrupper över 20 år.

Möjligheterna till central styrning av SFA var under perioden 2000-2002 begränsade vilket även utgjorde en viktig bakgrund till att sammanslagningen kom till stånd. Åren 2003-2004 kännetecknades av en ökande samordning av försäkringskassornas arbetssätt. Från 2005 och fram till och med 2007 möjliggjorde sammanslagningen av administrationen en ökad målstyrning och mer av direkta beslutsvägar även om den tidigare organisationen fortfarande levde kvar i den geografiska uppdelningen. Sedan omorganisationen 2008 är förvaltningen mindre geografiskt uppdelad.