ISF Rapport 2010:8 Publicerad 2010-12-08

Handläggningsstöd för handikappersättning och vårdbidrag

Handikappersättning och vårdbidrag är två av socialförsäkringens riktade stöd till personer med funktionsnedsättning. Stöden ska bland annat kompensera för merkostnader och för hjälp- och vårdbehov som uppkommer med anledning av funktionsnedsättningen.

Försäkringskassan ansvarar för handläggning, beslut och utbetalning av de båda förmånerna. Handläggningen är förhållandevis komplex och kräver att handläggaren genomför betydande skälighetsbedömningar av vad enskilda kan kompenseras för och inte. Att handläggningen är komplex innebär i sin tur att den är förhållandevis resurskrävande.

Att handläggningen är resurskrävande och präglas av betydande bedömningsinslag ställer stora krav på styrning och stöd till handläggaren för att garantera en rättssäker och effektiv handläggning. ISF har i detta projekt studerat om Försäkringskassan genom olika stöd till handläggaren har skapat förutsättningar för en sådan handläggning. Granskningen har skett genom intervjuer med handläggare och specialister samt genom analyser av de stöd för handläggningen Försäkringskassan utvecklat.

ISF konstaterar att det finns brister i handläggningsstöden. Det allvarligaste problemet är att stöden inte ger handläggarna någon vägledning för hur skälighetsbedömningarna ska göras. I dag bygger bedömningarna till stora delar på handläggarens individuella syn på vad som anses skäligt och inte. ISF anser att Försäkringskassan behöver utveckla ett bättre stöd för hur dessa bedömningar ska göras.