ISF Rapport 2010:5 Publicerad 2010-07-09

Försäkringskassans IT-verksamhet

Regeringen har i budgetpropositioner och uppdrag till Försäkringskassan redovisat bedömningar av Försäkringskassans IT-verksamhet. Brister och oklarheter har uppmärksammats när det gäller bland annat styrning och ledning, kvalitet och effekter av gjorda investeringar samt uppföljning av resultat och kostnader. Försäkringskassan har redovisat vilka åtgärder som vidtagits och planerats för att komma till rätta med bristerna

Det IT-arbete som sedan den nya myndigheten Försäkringskassan bildades 2005 har initierats för att effektivisera handläggningen och förbättra servicen till allmänheten befinner sig ännu i huvudsak i en utvecklingsfas, och en betydande potential återstår att utnyttja. ISF bedömer dock i föreliggande rapport att styrningen av IT-utvecklingen har förbättrats inom Försäkringskassan. Fortfarande föreligger en viss risk att verksamhetens krav inte i tillräcklig utsträckning får styra utvecklingsarbetet. En ny teknisk plattform har framgångsrikt införts efter ett långt förberedelsearbete. De IT-relaterade kostnaderna sjönk 2009 betydligt från föregående års höga nivå, vilket åtminstone delvis kan tillskrivas en bättre modell för planering och styrning.

Rapporten, som har karaktären av en förstudie, har skrivits av Anders Dager. ISF har för avsikt i sitt granskningsarbete att återkomma till Försäkringskassans IT-relaterade utvecklingsarbete.