ISF Rapport 2010:3 Publicerad 2010-05-28

Försäkringskassans verkställande av domar

Varje år får ett par tusen personer sin rätt till ersättning från socialförsäkringen fastställd först efter prövning i länsrätt, kammarrätt eller Regeringsrätten. I dessa fall ska Försäkringskassan verkställa domen så snart som möjligt. Trots att mängden ärenden är liten jämfört med alla de ärenden där Försäkringskassan beviljar ersättning, har verkställigheten av domar stor betydelse för rättssäkerheten i socialförsäkringen.

Alltför ofta tar verkställigheten av domar lång tid. I mer än 30 procent av de granskade fallen tog det mer än två månader att verkställa en länsrättsdom, och i nästan 20 procent av fallen tog det mer än tre månader. Flertalet av de domar som tar riktigt lång tid att verkställa avser arbetsskadelivränta. Verkställighet av en dom om arbetsskadelivränta följer gängse rutin för handläggning av ansökan om arbetsskadelivränta, vilket ISF menar bidrar till de långa tiderna för verkställighet. Även om tiden för verkställighet av domar om rätten till sjukpenning tar kortare tid, tar även dessa domar många gånger för lång tid att verkställa. Dessa ärenden blir alltför ofta liggande en tid utan åtgärd vid ansvarigt NFC eller LFC.

I några få fall har ISF kunnat konstatera att domar inte har verkställts av Försäkringskassan, förrän ISF efterfrågat uppgifter om verkställigheten. Det är inte acceptabelt. I ytterligare några fall kan ISF konstatera att domar verkställts först efter att Försäkringskassan efter relativt lång tid påmints av den försäkrade eller dennes ombud. Inte heller att den enskilde själv ska behöva bevaka att domar verkställs är tillfredsställande. Det bör påpekas att även om det får betecknas som allvarligt om verkställighet inte sker, har ISF kunnat konstatera att sådana ärenden är sällsynta.
Det finns enligt ISF ett antal omständigheter som leder till effektivitetsproblem vid verkställigheten av domar. Kommunikationen mellan de många olika enheter som är involverade i processen fungerar ibland dåligt. Hur de ansvariga enheterna vid LFC eller NFC ska hantera domar finns inte reglerat i riktlinjer. Det finns ingen löpande uppföljning av verkställighet av domar. Det har inte heller genomförts några särskilda uppföljningsinsatser för att inhämta kunskap om verkställighetsprocessen.

Mot bakgrund av de iakttagelser som ISF har gjort i granskningen föreslås att Försäkringskassan bygger upp kunskap om hur verkställighetsprocessen i sin helhet fungerar i dag och med detta som utgångspunkt formulerar vilka krav som bör ställas på olika delar av processen. Försäkringskassan föreslås också skapa system för uppföljning av väsentliga delar av processen samt för kontroll av att verkställighet faktiskt sker i varje enskilt fall. Vidare föreslås att dokumentationen av åtgärder i verkställigheten av domar förbättras.