ISF Rapport Publicerad 2024-03-29

Genomlysning av Försäkringskassans återbetalningsverksamhet

ISF har fått i uppdrag av regeringen att granska Försäkringskassans återbetalningsverksamhet med utgångspunkt i lagändringen om snabbare och enklare utförande av myndighetsbeslut.

Den 1 september 2022 kom en lagändring som ska underlätta för myndigheter att kräva tillbaka pengar vid felaktiga utbetalningar. Myndighetsbeslut kan nu användas som underlag för att driva in pengar på samma sätt som exempelvis en dom eller ett beslut från en domstol. Försäkringskassan behöver inte längre ansöka om betalningsföreläggande eller föra talan vid allmän domstol utan kan lämna skulden direkt till Kronofogden för indrivning.

Lagändringen innebär att Försäkringskassan har behövt förändra sitt arbetssätt vid återkrav av felaktiga utbetalningar. Lagändringen gör också att återkraven generellt kan drivas in fortare jämfört med tidigare, vilket kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för den enskilde.

ISF ska granska Försäkringskassans implementering av lagändringen och analysera hur handläggningen och den övergripande styrningen av återbetalningsverksamheten har påverkats av förändringar i rutiner och tillämpning.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 29 mars 2024.