ISF Rapport Publicerad 2024-04-30

Felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd

ISF ska granska Försäkringskassans arbete mot felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd.

ISF kommer att granska om Försäkringskassans arbete för att förhindra felaktiga utbetalningar av statligt tandvårdsstöd är utformat på ett ändamålsenligt sätt utifrån ett effektivitets- och rättssäkerhetsperspektiv.

Det statliga tandvårdsstödet betalas ut till vårdgivare genom ett automatiserat elektroniskt system. Försäkringskassan gör efterhandskontroller och kan i dessa kontroller upptäcka felaktigt utbetald tandvårdsersättning. Försäkringskassan arbetar framför allt med riskbaserade kontroller. Myndigheten har under de senaste åren även fått utökade möjligheter att besluta om sanktioner mot vårdgivare som misskött sig när det gäller statligt tandvårdsstöd.

Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen har i en rapport från 2019 uppskattat de felaktiga utbetalningarna från det statliga tandvårdsstödet till mellan 224 och 381 miljoner kronor per år. Delegationen konstaterade att det statliga tandvårdsstödet är mer utsatt för misstänka bidragsbrott och bedrägligt beteende än många andra ersättningssystem. Mot bakgrund av de felaktiga utbetalningarna är det är viktigt att granska Försäkringskassans arbetssätt och dess möjligheter att bidra till att minimera fel och bedrägerier inom tandvårdsstödet.

Vi planerar att publicera rapporten i april 2024.