ISF Rapport Publicerad 2026-12-31

Analys av socialförsäkringens påverkan på arbetsutbud m.m.

ISF har fått i uppdrag av regeringen att analysera socialförsäkringens påverkan på arbetsutbudet och tillväxten, försäkringens fördelningseffekter och drivkrafter för att begränsa sjukfrånvaron samt risker för oönskade beteendeförändringar till följd av försäkringens utformning.

Analysen innefattar förmånerna sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- och aktivitetsersättning, förebyggande sjukpenning och den allmänna ålderspensionen. I uppdraget ingår att för respektive ersättningssystem analysera

  • försäkringens omfördelning av inkomster och risker mellan män och kvinnor, mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare och när det gäller pensioner även mellan årskullar,
  • om det förekommer risker för att försäkringen skapar oönskade beteendeförändringar hos den försäkrade som kan öka sannolikheten för att försäkringen ska falla ut, samt
  • om drivkrafterna för den försäkrade, arbetsgivare och hälso- och sjukvården är tillräckliga för att förebygga och förkorta försäkringsfallen.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2025.

Läs mer i ISF:s regleringsbrev för 2023.