Publicerad 2023-04-21

Gig-arbetare och socialförsäkringen

ISF ska analysera gig-arbetares möjlighet att ta del av socialförsäkringen. Granskningen är egeninitierad.

Gig-arbetare är personer som utför kortare uppdrag via digitala plattformar. De digitala plattformsföretagen matchar utbud och efterfrågan och möjliggör arbete.

Gig-arbetares arbetsvillkor varierar. Vissa plattformsföretag kräver att de som vill ta uppdrag via dem ska vara egenföretagare, medan andra använder sig av egenanställningsföretag som mellanhand. Många gig-arbetare kan antas vara så kallat falska egenföretagare, vilket innebär att de skulle klassas som arbetstagare om deras situation var känd för myndigheterna.

Syftet med projektet är att identifiera möjliga problem som gig-arbetare kan stöta på i relation till socialförsäkringen. De frågor som projektet ska besvara är följande:

  • Vilka problem kan uppstå för gig-arbetare vid bedömning av försäkringstillhörighet?
  • Vilka problem kan uppstå för gig-arbetare vid bedömning av sjukpenninggrundande inkomst (SGI)?
  • Vilka problem kan uppstå för gig-arbetare vid bedömning och utbetalning av förmåner?

Svaren på dessa frågor visar hur väl gig-arbetarna omfattas av socialförsäkringen och vilka omständigheter som kan vara särskilt besvärande för gig-arbetare vid bedömningen av rätt till olika förmåner. Då gig-arbetare kan ha olika typer av sysselsättningsstatus och arbetsvillkor kan vi få olika svar för olika grupper av gig-arbetare. Gig-arbetares möjlighet att ta del av socialförsäkringen kommer alltså vara beroende både av socialförsäkringen och gig-arbetets former. Det kan ge insikter i hur den sociala tryggheten ser ut för individer som jobbar inom otrygga anställningar generellt och inom gig-ekonomin specifikt.