Publicerad 2022-02-21

Hur nyttjar unga utan utbildning eller arbete socialförsäkringen?

ISF har inlett en studie av om i vilken utsträckning unga personer som inte har fullständiga betyg från grundskolan och unga som varken arbetar eller studerar nyttjar socialförsäkringen. Studien är egeninitierad.

Studien kommer att fokusera på tre grupper av unga personer:

  • Personer som vid 25 års ålder har ofullständiga grundskolebetyg och inte börjat på ett nationellt gymnasieprogram.
  • Personer som gått ut grundskolan med ofullständiga grundskole­betyg och som sedan påbörjat nationellt gymnasieprogram eller yrkesinriktade program efter komplettering, men inte klarat av gymnasiestudierna vid 25 års ålder.
  • Personer i åldern 16–29 som enligt 2019 års definition skulle definieras som unga som varken arbetar eller studerar (UVAS).

Syftet med studien är att kartlägga i vilken utsträckning unga som inte har fullständiga betyg från grundskolan och unga som varken arbetar eller studerar nyttjar olika förmåner från socialförsäkringen.

De huvudsakliga frågor som studien ska besvara är:

  • Om tillhörigheten till någon av dessa tre grupper samvarierar med sannolikheten att få olika förmåner från socialförsäkringen, samt med när och i vilken omfattning förmånerna betalas ut.
  • Studien ska också besvara frågan om dessa faktorer påverkar tiden det tar för unga personer att etablera sig på arbets­marknaden.

Avsikten är att kartläggningen ska kunna utgöra grund för att på sikt göra djupare analyser av hur utbildningsnivån påverkar sannolikheten att nyttja olika förmåner inom socialförsäkringen.

Den finns forskning som visar att en låg utbildningsnivå ökar sannolikheten för att personer får svårare än andra att etablera sig på arbetsmarknaden, och det finns även viss forskning som talar för att personer med låg utbildningsnivå nyttjar socialförsäkringsförmåner i högre utsträckning än personer med en högre utbildningsnivå. Den forskning som finns har till största delen haft fokus på betydelsen av avklarade gymnasiestudier, och inte på hur det går för den grupp som har ofullständiga betyg från grundskolan. Det finns skäl att anta att unga som har ofullständiga betyg från grundskolan är en ännu mer sårbar grupp än de som inte har fullständiga betyg från gymnasiet, och därmed har ännu större sannolikhet att nyttja olika socialförsäkringsförmåner. Men kunskapen om i vilken utsträckning det finns ett samband mellan att ha ofullständiga betyg från grundskolan och att nyttja olika socialförsäkringsförmåner är begränsad.

En annan grupp som är mycket sårbar är unga som varken arbetar eller studerar. Denna grupp har studerats mycket under senare år, men även här är kunskapen om i vilken utsträckning dessa personer nyttjar olika socialförsäkringsförmåner mycket begränsad.

En kartläggning av vilket stöd de unga som har ofullständiga betyg från grundskolan och de unga som varken arbetar eller studerar får från socialförsäkringen, kan bidra med kunskap som kan vara viktig för att utforma socialförsäkringen så att rätt personer får rätt stöd.