ISF Rapport Publicerad 2023-03-31

Smittbärarpenning i pandemins tid

ISF ska granska förmånsområdet smittbärarpenning före och under covid-19-pandemin. Granskningen är egeninitierad.

ISF ska granska förmånsområdet smittbärarpenning före och under covid-19-pandemin. Granskningen är egeninitierad.

En person som har en smittsam sjukdom utan att ha förlorat arbetsförmågan, eller som smittar eller misstänks föra smitta utan att vara sjuk, kan få ersättning från Försäkrings­kassan i form av smittbärarpenning.

Smittbärarpenning har historiskt sett varit en liten förmån i den svenska socialförsäkringen, endast 215 personer nyttjade förmånen 2019. Under covid-19-pandemin ökade enskilda personers behov av ersättning vid smitta drastiskt, vilket medförde stora utmaningar för förmånen och organisationen bakom den. Det dröjde innan utformningen av smittbärarpenning förändrades för att kunna motsvara det ökade behovet. Detta väcker frågor kring hur socialförsäkringen är rustad för att hantera smittspridning på samhällsnivå.

Syftet med granskningen är att undersöka hur smittbärarpenningen fungerar under en pandemi. ISF ska därför granska om Försäkringskassans styrning och organisation ger förutsättningar för en rättssäker och effektiv hantering av smittbärarpenning, och som motsvarar intentionerna med regelverket som gäller för förmånen. Vi ska också granska vilken betydelse smittbärarpenning har haft för olika grupper under pandemin.

Resultatet av granskningen ska redovisas i mars 2023.

Smittbärarpenning och covid-19

Om smittbärarpenning

En person som har eller kan antas ha en smittsam sjukdom utan att ha förlorat arbetsförmågan, eller som smittar eller misstänks föra smitta utan att vara sjuk, kan få ersättning från Försäkrings­kassan i form av smittbärarpenning. Rätten gäller den som måste avstå från arbete på grund av ett beslut enligt smittskyddslagen eller livsmedelslagen, eller på grund av en läkarundersökning eller hälsokontroll som utreder om hen är smittad av en allmänfarlig sjukdom eller har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att hen inte får hantera livs­medel.

Smittbärarpenning kan lämnas i form av hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels ersättning och så länge personen uppfyller förutsättningarna för rätt till smittbärarpenning. Smittbärarpenning kan även ges som resekostnadsersättning.

Covid-19-pandemin

Den 11 mars 2020 klassades covid-19 som en pandemi av WHO. Folkhälsomyndighetens rekommendationer var att även personer med milda förkylningssymptom skulle stanna hemma från arbetet tills symtomen försvunnit och dessutom två ytterligare dagar efter det. Samtidigt pågick en debatt om att det var otydligt vilken ersättning den som stannar hemma på grund av eventuell smitta, och som har inga eller lindriga symtom, kunde få.

För att minska smittspridningen av covid-19 utvidgades under sommaren och hösten 2020 användningen av smittbärarpenning.

  • I juli infördes en ny förmån, viss smittbärarpenning, som kan lämnas till den som behöver avstå arbete för att undvika att smitta en närstående med covid-19. Utöver det rekommenderade Folkhälsomyndigheten i oktober att friska vuxna som bor i samma hushåll som en person med bekräftad covid-19 ska hålla sig i hemmet. De som på grund av detta går miste om inkomst har rätt att ansöka om smittbärarpenning.
  • I december 2020 hemställde Försäkringskassan om ett undantag från kravet på att bifoga ett beslut på avstängning enligt smittskyddslagen till ansökan om smittbärarpenning. Detta på grund av den administrativa påfrestning detta innebar för hälso- och sjukvården och Försäkringskassan.
  • Den 6 februari 2021 slopades kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning, antingen på grund av egen smitta eller om en person har hushållskontakt med någon som testats positivt.

Sammantaget ledde förändringarna till att antalet personer som ansökte om smittbärarpenning ökade drastiskt. Nästan 30 000 ansökningar kom in och runt 13 000 personer fick smittbärarpenning under 2020.