ISF Rapport Publicerad 2022-05-25

Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg

ISF ska granska Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg. Granskningen är egeninitierad.

Syftet med granskningen är att kartlägga vilka problem som finns i Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg och att granska myndighetens arbete med att komma till rätta med problemen.

ISF har i tidigare granskningar uppmärksammat flera problem i Pensionsmyndighetens handläggning av bostadstillägg. Problemen har bland annat gällt en hög andel ofullständiga och felaktiga ansökningar, tidspress och otillräckligt IT-stöd i handläggningen, och att pensionärer med tillsvidarebeslut inte meddelat ändrade uppgifter.

Detta har resulterat i att många sökande inte har fått rätt bostadstillägg och att de sökande haft svårt att veta om rätt belopp betalats ut. Bostadstillägg står också för stora andelar av Pensionsmyndighetens omprövningsärenden och återkrav.

På senare tid har Pensionsmyndigheten dessutom haft stora problem med långa handläggningstider för bostadstillägg. Myndigheten har nyligen infört ett nytt datasystem för att underlätta handläggningen.

Bostadstillägget går till pensionärer med svag ekonomi. Merparten av dessa är kvinnor. Hur väl förmånen fungerar är därför en viktig jämlikhets- och jämställdhetsfråga.

Resultatet av granskningen ska redovisas senast den 25 maj 2022.