ISF Rapport Publicerad 2022-01-27

Dålig pensionskunskap och låg arbetsmarknadsanknytning som förälder – en delförklaring till mer ojämställda pensioner?

ISF ska analysera sambandet mellan kvinnors och mäns kunskap om pensionssystemet och deras arbetsmarknadsanknytning som föräldrar. Studien är egeninitierad.

Syftet är att undersöka om skillnader mellan mäns och kvinnors pensionsinkomster kan förklaras utifrån deras kunskaper om pensionssystemet och deras arbetsmarknadsanknytning som föräldrar.

Några frågor som ska besvaras är:

  1. Vilka skillnader mellan män och kvinnor finns i kunskapen om pensioner (både allmänna pensionen och tjänstepensionen), samt vilka skillnader finns i attityder till pensionen och pensionsuppbyggande?
  2. Finns det ett samband mellan lägre arbetsmarknadsanknytning som förälder och kunskaper om, samt attityder till, pensioner och pensionssystemet?
  3. Vilka skillnader mellan män och kvinnor finns i kunskap och val inom de delar av pensionssystemet som fungerar utjämnande mellan könen?

En individs pensionskapital är i grova drag beroende av två faktorer. Den första är individens arbetsmarknadsanknytning, eftersom pensionen byggs upp enligt livsinkomstprincipen. Den andra är kunskapen om hur pensionssystemet påverkar den framtida pensionen. Både kunskap om pensioner och arbetsmarknadsbeteendet förväntas därför vara viktiga redskap för att bygga upp ett tillräckligt pensionskapital. Eftersom kvinnors pensionsinkomster är lägre än mäns, och de förväntas fortsätta vara det ytterligare tid framöver, är det viktigt att belysa hur ovan två faktorer spelar roll utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Projektet är ett samarbete mellan ISF och forskare från Uppsala universitet och IFAU.