Publicerad 2021-12-20

Hur stor är gruppen pappor som inte använder föräldraförsäkringen, och vilka är de?

ISF har inlett en analys av gruppen pappor som använder inga eller få dagar av föräldrapenningen. Analysen är egeninitierad.

Enligt den senaste tillgängliga statistiken från 2012 hade 27 procent av alla tvååringar en pappa som inte hade tagit ut en enda föräldrapenningdag för att vara hemma med dem. Omkring 45 procent av tvååringarna hade samma år en pappa som hade tagit ut färre än 30 föräldrapenningdagar. Men hur stor gruppen pappor som använder noll eller få dagar av föräldrapenningen är i dag och har varit under senaste åren finns det inga uppgifter om. Det finns heller ingen fördjupad kunskap om vilka papporna är som använder föräldraförsäkringen i liten omfattning.

Det kan vara så att användandet av föräldrapenningen håller på att bli mer och mer polariserat. Parallellt med att det verkar finnas en stor grupp pappor som knappt använder föräldrapenningen alls ökar gruppen pappor som tar ut en stor del av föräldrapenningdagarna. Exempelvis delade 17 procent av alla par lika på föräldrapenningdagarna för barn födda 2015, en ökning från ungefär 10 procent tio år tidigare.

Regering och riksdag har satt upp mål om ett ökat jämställt användande av föräldraförsäkringen och en jämn fördelning av det obetalda omsorgsarbetet. Förbättrad kunskap om de pappor som använder få eller inga dagar av föräldrapenningen skapar förutsättningar för både politiska beslutsfattare och för Försäkringskassan att utforma insatser för att uppnå de politiska målen.

Syftet med analysen är att ge en förbättrad bild av de pappor som under barnets två första år använder inga eller få föräldrapenningdagar.

Frågorna som vi ska besvara är:

  1. Hur har storleken på gruppen pappor som under barnets två första år använder noll eller få föräldrapenningdagar utvecklats över tid (från barn födda 1994 till 2017)? Hur ser utvecklingen över tid ut för olika grupper?
  2. Vilka är papporna som under barnets två första år använder noll eller få föräldrapenningdagar?
  3. Vilka faktorer ökar sannolikheten för att en pappa under barnets två första år använder noll eller få föräldrapenningdagar?