Publicerad 2024-03-29

Försäkringskassans återbetalningsverksamhet

ISF har fått i uppdrag av regeringen att granska Försäkringskassans återbetalningsverksamhet med utgångspunkt i lagändringen om snabbare och enklare utförande av myndighetsbeslut.

Den 1 september 2022 kom en lagändring som innebär att Försäkringskassan har behövt förändra sitt arbetssätt vid återkrav av felaktiga utbetalningar. Försäkringskassan behöver inte längre ansöka om betalningsföreläggande eller föra talan vid allmän domstol utan kan lämna skulden direkt till Kronofogden för indrivning.

Lagändringen gör också att återkraven generellt kan drivas in fortare jämfört med tidigare, vilket kan leda till både positiva och negativa konsekvenser för den enskilde.

ISF ska granska Försäkringskassans införande av lagändringen och analysera hur återbetalningsverksamheten har påverkats av förändringar i rutiner och tillämpning.

Mer information och kontaktuppgifter