Publicerad 2023-06-28

Uppföljning av reformen för justerade pensionsåldrar

ISF har fått i uppdrag av regeringen att analysera effekterna av höjningen av de pensionsrelaterade åldersgränser som infördes 2020.

Vi ska studera hur höjningen av dessa åldersgränser påverkar uttagsmönstret både för de direkt berörda årskullarna och för äldre årskullar. ISF ska undersöka om de berörda årskullarnas försörjning har förändrats. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2023 till Socialdepartementet.

Mer information och kontaktuppgifter