Publicerad 2023-03-30

Utvärdering av reformen om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning

ISF ska analysera utfallet av reformen om reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning. Vi ska studera reformens effekter för berörda individer vad gäller exempelvis ersättningsnivåer samt regelverkens tydlighet och transparens.

Uppdraget ska inkludera en analys av reformens utfall i relation till lagstiftarens intention. Analysen ska också belysa Försäkringskassans handläggning av merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag jämfört med handläggningen av handikappersättning och vårdbidrag.

ISF ska även analysera i handläggningen av de nya förmånerna när det gäller beslut om avslag, med särskilt fokus på den höga andelen avslag vad gäller merkostnadsersättning för barn.

Mer information och kontaktuppgifter