Publicerad 2022-11-15

Pensionsmyndighetens handläggning av garantipension

ISF har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en analys avseende Pensionsmyndighetens handläggning av garantipension mot bakgrund av de nya förutsättningarna som gör gällande att garantipensionen är att klassificera som en minimiförmån.

Redovisningen ska innehålla en redogörelse för hur Pensionsmyndighetens handläggning av garantipension har påverkats av de nya förutsättningarna samt en bedömning av Pensionsmyndighetens interna processer och organisering kopplat till handläggningen av garantipensionen för att möta dessa nya förutsättningar. Vi ska även göra en bedömning av hur resursbehovet har förändrats utifrån de nya förutsättningarna. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 november 2022 till Socialdepartementet.

Mer information och kontaktuppgifter