Publicerad 2021-06-15

Hur används socialförsäkringen för barn och ungdomar som är placerade?

ISF granskar hur olika socialförsäkringsförmåner används i samband med att barn och ungdomar är placerade i HVB-hem, ungdomshem eller liknande. Granskningen är ett uppdrag av regeringen.

ISF ska kartlägga och analysera vilka socialförsäkringsförmåner som är av betydelse i samband med att barn och ungdomar är placerade i HVB-hem, ungdomshem eller liknande. När barn och ungdomar placeras kan villkoren för utbetalningar av de förmåner som är kopplade till barnet ändras. Granskningen ska bidra till att öka kunskapen om hur olika socialförsäkringsförmåner används för gruppen placerade barn och ungdomar och vilka konsekvenser det får för barnen.

Granskningens övergripande syfte är att öka kunskapen om hur olika socialförsäkringsförmåner används för gruppen placerade barn och vilka konsekvenser det får för barnen.

Vi ska ge svar på följande övergripande frågor:

  • Vilka socialförsäkringsförmåner påverkas av att barn och ungdomar placeras på HVB-hem, ungdomshem eller liknande?
  • Hur fungerar kommunikationen mellan kommunerna och myndigheterna i samband med att barn och ungdomar placeras?
  • Hur fungerar Försäkringskassans rutiner och praktik när barn och ungdomar blir placerade och det finns socialförsäkringsförmåner som är kopplade till dem?
  • Hur fungerar kommunernas rutiner och praktik när det gäller socialförsäkringsförmåner som är kopplade till barn och ungdomar som är placerade?
  • Vilka överväganden gör kommunerna när det gäller försörjningen under placeringstiden och hur påverkar besluten barnen?
  • I vilken utsträckning har placerade barn och ungdomar eller deras vårdnadshavare efterlevandestöd, underhållsstöd, omvårdnadsbidrag, vårdbidrag och aktivitetsersättning vid förlängd skolgång?

Resultatet av granskningen ska slutredovisas senast den 15 juni 2021.