Publicerad 2021-04-28

Avgiftsfri tandvård till unga vuxna

ISF ska genomföra en effektutvärdering av förhöjd åldersgräns för avgiftsfri tandvård för unga vuxna. Utvärderingen är egeninitierad.

Den 1 januari 2017 höjdes åldersgränsen för avgiftsfri tandvård i Sverige. Höjningen införs stegvis under tre år, med start 1 januari 2017 då åldersgränsen höjdes från 19 år till 21 år. År 2018 och 2019 höjs åldersgränsen till 22 år respektive 23 år.

Västra Götalandsregionen har, till skillnad från övriga landsting och regioner, redan från 2008 erbjudit avgiftsfri tandvård till unga vuxna även efter 19 års ålder. År 2008 erbjöd Västra Götalandsregionen avgiftsfri tandvård till unga vuxna till och med det år de fyller 20 år, en åldersgräns som successivt höjts sedan dess. År 2016 erbjöd regionen avgiftsfri tandvård till unga vuxna till och med det år de fyller 24 år.

Eftersom Västra Götaland har ett så skiljt regelverk gällande avgiftsfri tandvård för unga vuxna, jämfört med övriga landet, påminner situationen om ett naturligt experiment. Med uppgifter från Västra Götalandsregionen och uppgifter från minst ett landsting som inte har haft förhöjd åldersgräns för avgiftsfri tandvård finns mycket goda förutsättningar för att utvärdera effekten av satsningen på avgiftsfri tandvård för unga vuxna.

Det huvudsakliga syftet med projektet är att studera effekterna av höjda åldersgränser för den avgiftsfria tandvården. Granskningen kommer att fokusera på följande frågor:

  1. Vad är effekten på besöksbenägenheten av avgiftsfri tandvård till unga vuxna?
  2. Ser denna effekt olika ut för unga vuxna från olika socioekonomiska bakgrund? Specifikt, har reformen haft större effekt på ungdomar från ekonomiskt svagare hushåll än för övriga grupper?
  3. Hur troligt är det att unga vuxna besöker tandvården när den ej längre är avgiftsfri? Är det skillnad mellan grupper som har haft avgiftsfri tandvård till och med 24 års ålder jämfört med dem som har haft det till och med 19 års ålder?