Vårt uppdrag

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har i uppdrag att stärka rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. ISF är en myndighet under regeringen och vi rapporterar till Socialdepartementet. 

Rättsäkerhet skapar förutsättning för likvärdig behandling

Rättssäkerhet handlar om att de beslut som fattas ska vara riktiga. Reglerna ska tillämpas på rätt sätt och beslut ska fattas på sakliga grunder. Lika fall ska bedömas lika.

Man ska också ha möjlighet att argumentera för sin sak, och myndigheten ska motivera sitt beslut på ett tydligt och begripligt sätt så att den som ansökt om en förmån kan förstå hur myndig​heten har resonerat.

Effektivitet handlar om att använda våra gemensamma resurser på bästa sätt

Administrativ effektivitet handlar om hur myndigheternas resurser används. Att handlägga ett ärende ska inte kosta mer än nödvändigt. Myndigheterna verksamhet ska också styras så att resurserna kommer till bäst användning. Avvägningen mellan kostnad och kvalitet är viktig.

Effektivitet ur ett samhällsperspektiv handlar om att socialförsäkringen ska uppnå de mål som politikerna satt upp. Hur påverkar socialförsäkringen de barn­fa­­miljer, personer med funktionsvariation, pensionärer och långtidssjukskrivna som tar emot dem?

I ISF:s granskningsområde ingår i första hand tre myndigheter: Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket.

ISF kan också granska verksamhet som bedrivs av andra aktörer när den gränsar till socialförsäkringsområdet, till exempel privata pensionsförsäkringar. Dessutom kan ISF granska samverkansinsatser som berör socialförsäkringsområdet, till exempel den rehabilitering som bedrivs av regionförbund i samarbete med kommuner och regioner.

Vi granskar inte enskilda ärenden och har inga sanktionsmöjligheter.

Resultaten och slutsatserna från granskningarna publiceras i vår rapportserie.

ISF:s rapporter har olika fokus

ISF Granskar och analyserar innehåller en omfattande granskning och analys ur flera olika perspektiv. Avsikten är att presentera långtgående slutsatser och rekommendationer på önskvärda förändringar.

ISF Redovisar presenterar fakta utan att analysera denna på djupet. Det kan till exempel handla om att redovisa statistik, en rättslig observation eller en sammanställning av existerande kunskap.

ISF Kommenterar fokuserar på att synliggöra något som ISF tycker behöver uppmärksammas. Det kan till exempel handla om att kommentera en pågående debatt, effekterna av rättstillämpningen
eller olösta problem.

ISF publicerar också vissa delredovisningar av uppdrag från regeringen eller kortare analyser i skrivelser.