Rapporttyper

På vår webbplats finns samtliga våra rapporter tillgängliga att läsa och ladda ner, eller att beställa kostnadsfritt i tryckt format.

ISF Granskar och analyser

ISF Granskar och analyserar innehåller en omfattande granskning och analys ur flera olika perspektiv. Avsikten är att presentera långtgående slutsatser och rekommendationer på önskvärda förändringar.

ISF Redovisar

ISF Redovisar presenterar fakta utan att analysera denna på djupet. Det kan till exempel handla om att redovisa statistik, en rättslig observation eller en sammanställning av existerande kunskap.

ISF Kommenterar

ISF Kommenterar fokuserar på att synliggöra något som ISF tycker behöver uppmärksammas. Det kan till exempel handla om att kommentera en pågående debatt, effekterna av rättstillämpningen eller olösta problem.

Ta del av alla våra publikationer

Delredovisningar av uppdrag från regeringen eller kortare analyser eller utvärderingar publicerar ISF ibland i skrivelser.

Ta del av våra skrivelser

Vetenskaplig publicering är publicering av forskningsresultat, vanligen i form av artiklar i vetenskapliga facktidskrifter. Det kan vara både publikationer som bygger på ISF-projekt och samarbetsprojekt med universitet och högskolor. Vetenskapliga publikationer publiceras på webbplatsen med författare, titel, namn på tidskrift samt länk till tidskrift som artikeln är publicerad i.

Här listar vi alla våra vetenskapliga publikationer

Vid sidan om rapporter kan ISF också välja att publicera ett material som en arbetsrapport på webbplatsen. Det sker exempelvis om ett material är intressant för en vidare läsekrets men inte ryms inom ramen för planerade rapporter. Det kan vara mer tekniskt orienterat eller en fördjupning av ämnet. En arbetsrapport kan publiceras innan eller efter en rapport. Arbetsrapporter publiceras i en årlig serie tillsammans med Working Paper. De kan laddas ner från webbplatsen som pdf-fil.

Ett Working Paper är på engelska och kan avse ett fördjupat område som ingår i en rapport. Det kan exempelvis vara mer tekniskt orienterat och anpassat för vetenskaplig publicering. Ett Working Paper kan publiceras innan eller efter en rapport. Working Paper publiceras i en årlig serie tillsammans med arbetsrapporter. De kan laddas ner från webbplatsen som pdf-fil.