Synpunkter på socialförsäkringen

ISF har till uppgift att följa upp, granska och utvärdera socialförsäkringssystemet i dess olika delar så att eventuella brister upptäcks och rättas till. För att kunna göra det behöver vi få information från olika håll om hur socialförsäkringen fungerar. I vårt uppdrag ingår inte att hantera klagomål i enskilda ärenden.

I formuläret nedan kan du exempelvis beskriva handläggningen, beslutet eller kontakterna med Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten eller någon annan inom socialförsäkringen. Du kan inte bifoga några handlingar.

Vill du klaga på ett enskilt beslut ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet, till exempel Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Frågor och svar om enskilda ärenden

Ja, du kan vara anonym när du lämnar synpunkter. Skriv då inte ditt namn eller andra personliga uppgifter.

Om du väljer att lämna personliga uppgifter som namn, adress och e-post tänk då på att ISF är en statlig myndighet som är skyldig att registrera alla handlingar som kommer in till myndigheten. Dina synpunkter blir därför en allmän handling när de har kommit in till oss och det betyder att vem som helst kan begära att få ta del av dem.

Nej, du får inte svar när du lämnar synpunkter här. Men du får en bekräftelse på att vi tagit emot synpunkterna.

ISF har inte något generellt informationsansvar mot allmänheten avseende lagstiftningen eller administrationen av socialförsäkringen.

Dina synpunkter kommer tillsammans med andra inskickade synpunkter att utgöra ett värdefullt underlag när vi beslutar om framtida granskningar.4000