Information om behandling av personuppgifter vid ansökan om tjänst

Här kan du ta del av övergripande information om varför, hur och med vilket lagstöd ISF behandlar dina personupp­gifter vid ansökan om tjänst. Även vilka rättigheter du har gällande ISF:s behandling av dina personuppgifter.

När du söker en tjänst hos Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) behandlar vi dina personuppgifter såsom exempelvis namn, kontaktuppgifter, merituppgifter och andra personuppgifter som du anger i vårt rekryteringsverktyg (ReachMee) där du registrerar din ansökan.

Personuppgifterna behandlas för att ISF ska kunna administrera ansökningarna och tillsätta tjänsten. Behandlingen för tillsättning av tjänsten sker som ett led i ISF:s myndighetsutövning och övrig behandling för att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Uppgifterna kommer att vara tillgängliga för HR, rekryterande chef och övriga som arbetar med rekryteringen på ISF. I de fall även ett bemanningsföretag tar del av uppgifterna, framgår detta av annonsen. Det är i så fall i egenskap av personuppgiftsbiträde för ISF och de får då endast behandla uppgifter enligt instruktioner av ISF och enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas. Talentech AB som administrerar rekryteringsverktyget ReachMee är också personuppgiftsbiträde avseende behandlingen av de uppgifter du registrerar i rekryteringsverktyget.

Dina uppgifter sparas i två år från det att anställningsbeslutet för den tjänsten du sökt vunnit laga kraft. Om du får anställning på ISF arkiveras dina uppgifter i ditt anställningsärende.

Tänk på att ISF är en myndighet och att när du söker en tjänst hos oss så blir din ansökan en allmän handling som registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess. Uppgifter i tjänsteansökningar omfattas som huvudregel inte av sekretess.

Tänk även på att inte registrera flera personuppgifter än vad som behövs för att söka tjänsten och undvik att registrera personuppgifter som är känsliga eller integritetskänsliga. Exempel på sådana uppgifter är personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, hälsotillstånd, religiös övertygelse eller facklig tillhörighet. Om du har skyddad identitet ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.

Du har rätt att begära information om hur vi behandlar dina personupp­gifter i form av ett så kallat registerutdrag, samt att få en kopia på uppgifterna. Om du anser att personuppgifterna som rör dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få uppgifterna rättade eller kom­plet­ter­ade. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Om vi inte kan visa att det finns avgörande berättigade skäl för att fortsätta att behandla uppgifterna måste vi upphöra med det. Du har i vissa fall möjlighet att kräva begränsning av dina personuppgifter eller få dina personuppgifter raderade. Notera att ISF:s möjligheter att radera dina uppgifter är begränsade eftersom ISF är skyldig att bevara uppgifter i allmänna handlingar enligt arkivlagen.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett sätt som står i strid med gällande bestämmelser om behandling av sådana uppgifter, kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål.

Du kan kontakta personuppgiftsansvarig på telefon 010-174 15 00 eller e‑post registrator@isf.se

ISF:s dataskyddsombud når du på telefon 010-174 15 00 eller
e-post dataskyddsombud@isf.se