Synpunkter på socialförsäkringen

ISF:s uppdrag är att granska och utvärdera socialförsäkringsområdet. Det innebär att vi arbetar för att föräldraförsäkringen, sjukförsäkringen, pensioner och andra områden fungerar på ett effektivt och rättssäkert sätt. Vi tar gärna emot tips på sådant som vi bör följa upp och analysera utifrån vårt uppdrag. I vårt uppdrag ingår inte att hantera klagomål i enskilda ärenden.

Lämna inte några personuppgifter om dig själv eller andra när du skickar in synpunkter till oss. Personuppgifter är sådana uppgifter som gör att man kan identifiera dig, exempelvis namn, telefonnummer, e-postadress och andra kontaktuppgifter. Det innebär också att du inte ska lämna några uppgifter om din eller någon annan persons hälsa. Om du vill berätta om din upplevelse av något du vill att vi granskar, utelämna då ditt namn och andra uppgifter som visar vem du är.

Om du vill vara helt anonym kan du skicka in dina synpunkter via post till:

Inspektionen för socialförsäkringen
Box 1056
405 22 Göteborg

Tänk på att ISF är en statlig myndighet som är skyldig att registrera alla handlingar som kommer in till myndigheten. Dina synpunkter blir därför en allmän handling när de har kommit in till oss och det betyder att vem som helst kan begära att få ta del av dem.

Information om hur ISF behandlar personuppgifter Öppnas i nytt fönster.

Vill du klaga på ett enskilt beslut ska du vända dig till den myndighet som fattat beslutet, till exempel Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten.

Vill du klaga på handläggningen i ett ärende kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO).

Frågor och svar om enskilda ärenden

Nej, du får inte svar när du lämnar synpunkter här. Men du får en bekräftelse på att vi tagit emot synpunkterna.

ISF har inte något generellt informationsansvar mot allmänheten avseende lagstiftningen eller administrationen av socialförsäkringen.

Dina synpunkter kommer tillsammans med andra inskickade synpunkter att utgöra ett värdefullt underlag när vi beslutar om framtida granskningar.4000