Integritetspolicy för ISF Sverige AB

1. Allmänt

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi strävar efter att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras. Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (GDPR).

2. Personuppgiftsansvarig

ISF Sverige AB, 556527-0682, Kungsgatan 37, 8 tr, 111 56 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du använder tjänster från ISF, besöker vår webbplats eller använder våra verktyg. Sekretesspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. Läs denna sekretesspolicy noga så att du känner till innehållet i den. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i policyn.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter vi hanterar är de du har lämnat till oss när du kontaktar oss via formulär, mail eller personlig kontakt För följande ändamål behandlar ISF dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig:

 • För att kunna förmedla prenumerationserbjudanden.
 • Ge dig den kundservice och hjälp som du behöver rörande våra tjänster.
 • För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vi samlar in

 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefon
 • Fackförbundstillhörighet

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

För att kunna fullgöra vårt avtal med dig om att förmedla uppgifter till tidningsleverantörer.

Uppgiften om fackförbundstillhörighet tar vi in som statistik till våra uppdragsgivare.

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

ISF baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi uppgifter om dig som kund, ditt beteende på vår webbplats, din interaktion med ISF samt ditt intresse av våra tjänster.
 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka e-post till dig om våra tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på statistik från e-postutskick. I vissa fall kan ISF ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

 

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att du ska kunna besöka vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund. Information om din användning av ISFs webbplats. Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.
För att du ska kunna fylla i beställningsformuläret på vår webbplats. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.
 • Namn
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Fackförbundstillhörighet
Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.
För att du ska kunna skicka en förfrågan till oss. Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund.
 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
Så länge det behövs för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för.

8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifterna lagras och behandlas i ISFs IT-system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

I samband med att du beställer prenumeration via ditt fackförbunds tidningskiosk kommer dina personuppgifter delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till leverantör av beställd tidskrift. Vi kommer inte att dela med oss av dina personuppgifter till tredje part.

10. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. ISF har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

12. Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering. All kommunikation och samtliga åtgärder som ISF vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

13. Information om Cookies

På denna webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och används för att följa vad du gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies; permanenta cookies och session cookies.

En permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid. På denna webbplats används dessa för att förbättra webbplatsen genom att få statistik hur en besökare använder webbplatsen, till exempel vilka artiklar som läses mest och hur användare rör sig i navigeringen.

En session cookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Session cookies försvinner när du stänger din webbläsare. På denna webbplats används session cookies för att hantera information som du lämnar när du använder denna webbplats tjänster.

Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet på området, läs gärna mer om cookies på deras webbplats.

14. Analysverktyg för webbstatistik

Denna webbplats använder Google Analytics som ett hjälpmedel för att samla in data om hur webbplatsen används och ge oss information om hur vi kan förbättra webbplatsen. Exempelvis vilka sidor som besöks, hur länge ett besök på en sida varar och hur många som besöker webbplatsen under en viss period. Inga personuppgifter skickas in och vi har valt att anonymisera trafiken, vilket betyder att inga ip-adresser sparas i sin fullständiga form.

Om du inte vill att dina besök på denna webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics finns det ett tillägg som du kan installera i din webbläsare. Tillägget hämtar du på Googles webbplats. Du kan också neka användningen av cookies (se ovan) genom att välja vissa inställningar i webbläsaren.

15. Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta ISF på info@isf.se. Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av ISF Sverige AB den 11 april 2018.